Investigators

visits:

Deng Xuliang

General Information

Title:
1. Professor
2. Associate Dean for research at Peking University School and Hospital of Stomatology
3. Director of VIP Dental Service and Geriatric Dentistry Dept
4. PHD Supervisor

Discipline area:Biomaterials; Regenerative medicine

Email:kqdengxuliang@bjmu.edu.cn

修复-邓旭亮.jpg

Research Profiles:

Biomaterials enhancing bone regeneration and osseointegration


Research Expertise

Biomaterials enhancing bone regeneration and osseointegration


Academic Publications

1. Lv Yan, Huang Ying, Xu Mingming, Heng Boon Chin, Yang congchong, Cao cen, Hu Zhewen, Liu wenwen, Chi Xiaopei, Gao Min, Zhang Xuehui, Wei Yan, Deng Xuliang*. The miR‐193a‐3p‐MAP3k3 Signaling Axis Regulates Substrate Topography‐Induced Osteogenesis of Bone Marrow Stem Cells. Advanced Science, 2019. doi: 10.1002/advs.201901412.

2. Bai Yunyang, Dai Xiaohan, Yin Ying, Wang Jiaqi, Sun Xiaowen, Liang Weiwei, Li Yiping, *Deng Xuliang, *Zhang Xuehui. Biomimetic piezoelectric nanocomposite membranes synergistically enhance osteogenesis of deproteinized bovine bone grafts. International Journal of Nanomedicine. 2019 Apr 30; 14: 3015-3026. doi: 10.2147/IJN.S197824. eCollection 2019.

3. Yan Wei#, Shengjie Jiang#, Mengting Si#, Xuehui Zhang#, Jinying Liu, Zheng Wang, Cen Cao, Jianyong Huang, Houbing Huang, Lili Chen, Shutao Wang, Chuanliang Feng*, Xuliang Deng*, Lei Jiang. Chirality controls stem cell lineage diversification through mechanoresponses. Advanced materials. 2019, 31 (10): 1900582

4. Yan Wei#, Xiaoju Mo#, Pengchao Zhang, Yingying Li, Jinwen Liao, Yongjun Li, Jinxing Zhang, Chenyun Ning, Shutao Wang*, Xuliang Deng*, Lei Jiang. Directing Stem Cell Differentiation via Electrochemical Reversible Switching between Nanotubes and Nanotips of Polypyrrole Array. ACS Nano. 2017, 11 (6): 5915-5924

5. Yun Liu, Xuehui Zhang, Cen Cao, Yuelin Zhang, Jinqi Wei, Yongjun Li, Weiwei Liang, Zhewen Hu, Jinxing Zhang,* Yan Wei,* Xuliang Deng*. Built-in Electric Fields Dramatically Induce Enhancement of Osseointegration. Adv. Funct. Mater. 2017, 27 (47): 1703771.

6. Zhang Xuehui, Zhang Chenguang, Lin Yuanhua, Hu Penghao, Shen Yang, Wang Ke, Meng Song, Chai Yuan, Dai Xiaohan, Liu Xing, Liu Yun, Mo Xiaoju, Cao Cen, Li Shue, *Deng Xuliang, Chen Lili. Nanocomposite Membranes Enhance Bone Regeneration Through Restoring Physiological Electric Microenvironment, Acs Nano, 10 (8), pp7279-7286, 2016. doi: 10.1021/acsnano.6b02247

7. Liu Wenwen, Golshan Negar H., *Deng Xuliang, Hickey Daniel J., Zeimer Katherine, Li Hongyi, *Webster Thomas J. Selenium nanoparticles incorporated into titania nanotubes inhibit bacterial growth and macrophage proliferation, Nanoscale, 8 (34), pp15783-15794, 2016. doi: 10.1039/c6nr04461a

8. Liu Wentao#; Wei Yan#; Zhang Xuehui; Xu Mingming; Yang Xiaoping; Deng Xuliang*. Lower Extent but Similar Rhythm of Osteogenic Behavior in hBMSCs Cultured on Nanofibrous Scaffolds Versus Induced with Osteogenic Supplement. ACS Nano. 2013, 27: 6928.


Honours and Awards

1. Shulan Medical Youth Award, 2016

2. Chinese Academy of Engineering Guanghua Innovation Award, 2016

3. 7th Session National Outstanding Scientific and Technological Workers Award, 2016

4. Distinguished Professors of Changjiang Scholars Program, 2015

5. National Science Fund for Distinguished Young Scholars, 2014

6. Young Leading Scientist of the Scientific and Technological Innovation Department of the Chinese Ministry of Science and Technology, 2013

last text: Zhou Yongsheng

next text: Liu Yuhua