Investigators

visits:

Tang Zhihui

General Information

Title:
1. Professor of periodontology of Peking University School of Stomatology
2. Director of Second Dental Center of Peking University School of Stomatology

Discipline area:Periodontology, Implantology

Email:tang_zhihui@live.cn

特诊-唐志辉.jpg

Research Profiles: 

1. Guided tissue/bone regeneration

2. Stem cells

3. Bioactive bone graft materials

4. R&D of 3D printed dental implants

 

Academic Publications

1. Qiang Zeng, Yiwen Zhu, Bingran Yu, Yujie Sun, Xiaokang Ding, Chen Xu, YuWei Wu, Zhihui Tang and FuJian Xu, Antimicrobial and Antifouling Polymeric Agents for Surface Functionalization of Medical Implants. Biomacromolecules. 2018.5.4, 19(7):2805-2811.             

2. Pu Yinfei, Wang Mengke, Hong Yingying, Wu Yuwei, Tang Zhihui, Adiponectin promotes human jaw bone marrow mesenchymal stem cell chemotaxis via CXCL1 and CXCL8, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2017.7.1,21(7):1411-1419.   

3. Pu Yinfei, Wu Huanhuan, Lu Songhe, Hu Hongcheng, Li Dan, Wu Yuwei, Tang Zhihui, Adiponectin promotes human jaw bone marrow stem cell osteogenesis, Journal of Dental Research, 2016.7.1, 95(7):769~775. 

4. Deng Yi, Zhou Ping, Liu Xiaochen, Wang Lixin, Xiong Xiaoling, Tang Zhihui, Wei Jie, Wei Shicheng, Preparation, characterization, cellular response and in vivo osseointegration of polyetheretherketone/nano-hydroxyapatite/carbon fiber ternary biocomposite, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015.12.1, 136:64~73.

5. Hu Hongcheng, Pu Yinfei, Lu Songhe, Zhang Kuo, Guo Yuan, Lu Hui, Li Deli, Li Xuefen, Li Zichen, Wu Yuwei, Tang Zhihui, The osteogenesis effect and underlying mechanisms of local delivery of gAPN in extraction sockets of beagle dogs, International Journal of Molecular Sciences, 2015.10.20, 16(10): 24946-24964.   

6. Wang Mengke, Deng Yi, Zhou Ping, Luo Zuyuan, Li Qiuhong, Xie Bingwu, Zhang Xiaohong, Chen Tong, Pei Duanqing, Tang Zhihui, Wei Shicheng, In vitro culture and directed osteogenic differentiation of human pluripotent stem cells on peptides-decorated two-dimensional microenvironment, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015.2.18, 7(8): 4560~4572.

7. Wu Yuwei, Tu Qisheng, Valverde Paloma, Zhang Jin, Murray Dana, Dong Lily Q., Cheng Jessica, Jiang Hua, Rios Maribel, Morgan Elise, Tang Zhihui, Chen Jake, Central adiponectin administration reveals new regulatory mechanisms of bone metabolism in mice, American Journal of Physiology - Endocrinology And Metabolism, 2014.6.15, 306(12): E1418-E1430.

8. Ji Yingjie, Tang Zhihui, Wang Ren, Cao Jie, Cao Caifang, Jin Lijian, Effect of glycine powder air-polishing as an adjunct in the treatment of peri-implant mucositis: a pilot clinical trial, Clinical Oral Implants Research, 2014.6.1, 25(6): 683~689. 

9. Wang Ren, Zhao Wen, Tang Zhihui, Jin Lijian, Cao Caifang, Peri-implant conditions and their relationship with periodontal conditions in Chinese patients: a cross-sectional study., Clinical Oral Implants Research, 2014.3.1, 25(3): 372~377. 

10. Sun Yuhua, Deng Yi, Ye  Ziyou, Liang Shanshan, Tang Zhihui, Wei Shicheng, Peptide decorated nano-hydroxyapatite with enhanced bioactivity and osteogenic differentiation via polydopamine coating, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2013.11.1, 111: 107~116.

last text: Hu Wenjie

next text: He Lu